Friday, October 29, 2010

MAB spot Q

Perincian spot soalan MAB

Terangkan dua komponen alam belajar berikut:

i) Fizikal :
ii) Psikososial : (4 markah)

(b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. ( 6 Markah )

2. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. a) Terangkan dua ciri main. (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. (6 markah)

3. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. (4 Markah)

(b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. (6 Markah)

4. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. i. Keperluan asas: ii. Keperluan sekunder: ( 4 Markah)

(b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. (6 Markah)

BAHAGIAN C. (40 markah
Jawab semua soalan.

1. Melalui teori-teori pembelajaran, guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar.

(a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. (6 markah).

(b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. (9 markah).

2. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum, kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran.

a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. (6 markah).

b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah).

3. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. (5 markah).

b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri, huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. (5 markah).

by: Me RJ.. i got it from the IPG Chat blogspot. hopefully, it helps. kalau u all ada other spot questions, share2 ok.. tq

2 comments:

Anonymous said...

spot ni tahun 2008 punya...

Anonymous said...

tAhu x PE weE~

Post a Comment